Make your own free website on Tripod.com

УРОК 9: Фрейми

  1. Какво е това фрейм?
  2. Елемент FRAMESET.
  3. Елемент FRAME.
  4. Елемент NOFRAMES.
  5. Примери.

1. Какво е това фрейм?

Фреймът представлява подсекция на прозореца на браузера.
В отделните фрейми се извежда съдържанието на различни HTML документи.
В момента прозорецът на браузера е разделен на 3 фрейма.
Go to Top


2. Елемент FRAMESET.

\..........Описание

Елементът FRAMESET създава множество от фрейми, и определя как прозорецът на браузера да бъде поделен между тях.

В един Frameset документ, най-външния FRAMESET елемент заема мястото на BODY и следва елемента HEAD.

Елементът FRAMESET може да съдържа елементи FRAMESET, FRAME и NOFRAMES.

\..........Синтаксис

<FRAMESET
    COLS="списък"
    ROWS="списък"
    BORDER="число"
    BORDERCOLOR="цвят"
    FRAMEBORDER="yes"|"no"
    FRAMESPACING="число">
.....
</FRAMESET>

\..........Атрибути

Атрибут Описание
COLS="списък" Задава списък от ширини на колони. Използва се за вертикално разделяне на прозореца на фрейми.

(Например, за да се зададат 2 вертикални фрейма, с ширини 20% и 80% от ширината на прозореца, се записва COLS=(20%,80%) или COLS=(20%,*). Знакът * се използва, за да укаже оставащите до 100 проценти.)
ROWS="списък" Задава списък от височини на редове. Използва се за хоризонтално разделяне на прозореца на фрейми.

(Например, за да се зададат 2 хоризонтални фрейма, с височини 20% и 80% от височината на прозореца, се записва ROWS=(20%,80%) или ROWS=(20%,*). Знакът * се използва, за да укаже оставащите до 100 проценти.)
BORDER="число" Задава дебелината на рамката около фреймите. Ако се зададе BORDER="0" фреймите нямат рамка.
BORDERCOLOR="цвят" Задава цвета на рамката около фреймите. Ако атрибута не се използва, цветът по подразбиране е сив.
FRAMEBORDER= "yes"
"no"
Задава дали да има рамка около фреймите. Ако FRAMEBORDER="yes" разстоянието между фреймите се запълва със зададения чрез BORDERCOLOR цвят, ако FRAMEBORDER="no" разстоянието остава незапълнено (бял цвят).
FRAMESPACING="число" Задава разстоянието между фреймите. Ако се зададе FRAMESPACING="0" фреймите се сливат.

Забележка:Атрибутът FRAMESPACING има по-голяма тяжест от атрибута BORDER, т.е. ако е зададена стойност 20 на FRAMESPACING, независимо, че е зададена стойност 0 на BORDER, фреймите се отделят един от друг.

\..........Подходящи примери

За използването на атрибутите на елемента FRAMESET, разгледайте примери 1, 2.
Go to Top


3. Елемент FRAME.

\..........Описание

Елементът FRAME описва фрейм. Използва се в рамките на елемента FRAMESET.

\..........Синтаксис

<FRAME
    NAME="име"
    MARGINHEIGHT="число"
    MARGINWIDTH="число"
    BORDERCOLOR="цвят"
    FRAMEBORDER="yes"|"no"
    NORESIZE
    SCROLLING="yes"|"no"|"auto"
    SRC="URI">

\..........Атрибути

Атрибут Описание
NAME="име" Задава име на фрейма, което се използва в атрибута TARGET на елемента A.
MARGINHEIGHT="число" Задава разстоянията между текста във фрейма и горната/долната му граници.
MARGINWIDTH="число" Задава разстоянията между текста във фрейма и лявата/дясната му граници.
BORDERCOLOR="цвят" Задава цвета на рамката около съответния фрейм. Ако атрибута не се използва, цветът по подразбиране е сив. Има по-голяма тяжест от същия атрибут на елемента FRAMESET.
FRAMEBORDER= "yes"
"no"
Задава дали да има рамка около съответния фрейм. Ефектът, който се получава е запълване на разстоянието около фрейма със зададения чрез BORDERCOLOR цвят (yes) или с бял цвят (no).
NORESIZE Забранява промяната на размерите на фрейма от потребителя.
SCROLLING= "yes"
"no"
"auto"
Задава кога фрейма да има плъзгачи (ScrollBars).
Възможни стойности са:
yes - фрейма винаги има плзъгачи;
no - фрейма никога няма плъзгачи;
auto - плъзгачите се появяват само когато е необходимо. Използва се по подразбиране.
SRC="URI" Задава URI на документа, който да се зареди във фрейма.

Забележка: Щракнете тук за повече информация за URI адресите.

\..........Подходящи примери

За използването на атрибутите на елемента FRAME, разгледайте примери 1, 3.
Go to Top


4. Елемент NOFRAMES.

\..........Описание

В елемента NOFRAMES се помества съдържанието, което трябва де се изобрази от браузерите, неподдържащи фрейми.

Използва се в рамките на елемента FRAMESET и трябва да съдържа елемента BODY.

\..........Синтаксис

<NOFRAMES>
.....
</NOFRAMES>

Go to Top


5. Примери.

Изберете пример и се придвижете под текстовото поле, за да видите HTML кода.

Пример 1: Разделяне на прозореца на фрейми.
Пример 2: Атрибути на елемента FRAMESET.
Пример 3: Атрибути на елемента FRAME.
Preview
Go to Top