Make your own free website on Tripod.com

URI (Uniform Resource Identifier)

  1. URI.
    1. Абсолютни URI адреси.
    2. Относителни URI адреси.

1. URI

World Wide Web (Web) е мрежа от информационни ресурси. Всеки ресурс (HTML документ, изображение, видео клип и др.) има адрес, който се кодира чрез URI (Uniform Resource Identifier).

1a. Абсолютни URI адреси.

Aбсолютните URI адреси се състоят от три части: Например, URI адреса: http://www.pmg3.com/varna/school/index.htm може да бъде прочетен по следния начин:
Има документ index.htm, който може да се получи по протокола HTTP, намира се на компютър www.pmg3.com и пътя до него на този компютър е /varna/school/

Друг вид URI адреси, които често се използват са mailto: за изпращане на E-mail (напр. mailto:pmg3@revolta.com) и ftp: за FTP.

Когато ресурсът е HTML документ, може да се задава адреса не само на целия документ, но и на конкретно място в него. Това става, чрез използване на знак # пред името на конкретното място. Например: http://www.pmg3.com/varna/school/index.htm#pos2 е адреса на мястото наречено pos2 в документа index.htm
Go to Top


1b. Относителни URI адреси

Относителните URI адреси не съдържат името на механизма за достъп до ресурса и името на компютъра. Те включват само името на ресурса, предхождано или не от пътя до него. Този съкратен запис се използва когато ресурсът се намира на същия компютър, на който е текущия документ.

Например, ако на компютъра www.pmg3.com има следната структура от директории и файлове:

|
|--pictures
|           maria.jpg
|           ivan.gif
|
|--varna
|    |    city.htm
|    |
|    |__sea
|    |       boat.htm
|    |
|    |__school
|           index.htm
|           present.htm


и в документа index.htm има хипертекстови връзки към файловете maria.jpg, city.htm, boat.htm, present.htm, вместо абсолютните URI адреси, които са съответно:
http://www.pmg3.com/pictures/maria.jpg
http://www.pmg3.com/varna/city.htm
http://www.pmg3.com/varna/sea/boat.htm
http://www.pmg3.com/varna/school/present.htm
могат да се използват относителните URI адреси, които са:
../../pictures/maria.jpg
../city.htm
../sea/boat.htm
present.htm


С .. се означава родителската директория (т.е. директорията, която съдържа дадената директория.)

Относителните URI адреси автоматично се преобразуват от браузера до пълни, като за база се използва URI на текущия документ.

Препоръчва се използването на относителни URI адреси, тъй като при преместване на файловете на друг компютър, няма да се наложи промяна на адресите, ако се запази същата структура от директории.

ВАЖНО!!!

Поради факта, че на сървърите се използва операционната система UNIX употребата на малки и големи букви в URI адресите е от съществено значение.
Например, адресите:
http://www.pmg3.com/varna/school/present.htm
http://www.PMG3.com/varna/school/present.htm
http://www.PMG3.com/Varna/School/Present.HTM
са съвсем различни.

Забележка: Повечето потребители са запознати с термина URL, а не URI. URL адресите са част от по-глобалната адресна схема URI.
Go to Top