Make your own free website on Tripod.com

УРОК 8: Бланки

  1. Какво е това бланка?
  2. Елемент FORM.
  3. Елемент INPUT.
  4. Елемент SELECT.
  5. Елемент OPTION.
  6. Елемент TEXTAREA.
  7. Примери.

1. Какво е това бланка?

Бланката представлява набор от различни входни полета, които могат да бъдат попълвани от потребителя. След попълване браузерът изпраща данните към програма на сървъра или към E-mail адрес.
Go to Top


2. Елемент FORM.

\..........Описание

Елементът FORM създава бланка.

\..........Синтаксис

<FORM
    ACTION="действие"
    METHOD="GET"|"POST">
.....
</FORM>

\..........Атрибути

Атрибут Описание
ACTION="действие" Задава действието, което да се предприеме при натискане на бутона SUBMIT.

Има две възможни стойности: URI на програмата на сървъра или mailto:E_mail_адрес.
METHOD= "GET"
"POST"
Задава как да се изпращат данните.

Забележка: Щракнете тук за повече информация за URI адресите.

\..........Подходящи примери

За използването на атрибутите на елемента FORM, разгледайте пример 1
Go to Top


3. Елемент INPUT.

\..........Описание

Елементът INPUT създава различни входни полета в бланката, в зависимост от стойността на атрибута си TYPE.
Използва се в рамките на елемента FORM.

\..........Синтаксис

<INPUT
    NAME="име"
    SIZE="число"
    TYPE="text|checkbox|radio|submit|reset"
    VALUE="стойност"
    CHECKED>>

\..........Атрибути

Атрибут Описание
NAME="име" Задава името на полето. Атрибутът е задължителен, защото данните се изпращат във вида: име="стойност"
Стойността е: въведената от потребителя за поле text; зададената чрез атрибута VALUE за полетата radio и checkbox.
SIZE="число" Задава размера на полето, за поле от тип text.
TYPE= "text"
"checkbox"
"radio"
"submit"
"reset"
Задава вида на полето. Възможни са следните стойности:

text - текстово поле от един ред; Използва се по подразбиране.

checkbox - малко квадратче за избор;

radio - малко кръгче за избор;

submit - бутон SUBMIT за изпращане на данните;

reset - бутон RESET за изчистване на бланката.
VALUE="стойност" Използваната стойност зависи от типа на полето.
За полето text тя задава началната стойност изобразявана в него.
За полетата reset, submit тя задава текста върху бутоните.
За полетата radio, checkbox, тя е стойността, която се изпраща при натискане на бутон SUBMIT.
CHECKED Задава избиране на radio бутона или checkbox бутона.

\..........Подходящи примери

За използването на атрибутите на елемента INPUT, разгледайте пример 1
Go to Top


4. Елемент SELECT.

\..........Описание

Елементът SELECT създава входно поле с множество от опции за избор в бланката. Отделните опции се описват чрез елементи OPTION.
Използва се в рамките на елемента FORM.

\..........Синтаксис

<SELECT
    NAME="име"
    SIZE="число"
    MULTIPLE>
.....
</SELECT>

\..........Атрибути

Атрибут Описание
NAME="име" Задава името на полето. Атрибутът е задължителен, защото данните се изпращат във вида: име="стойност"
Стойността се определя от атрибута VALUE на избрания елемент OPTION.
SIZE="число" Задава броя на едновременно показваните опции.
MULTIPLE Указва, че няколко опции могат да бъдат избирани едновременно от потребителя.

\..........Подходящи примери

За използването на атрибутите на елемента SELECT, разгледайте пример 2
Go to Top


5. Елемент OPTION.

\..........Описание

Елементът OPTION създава опция в елемента SELECT.
Използва се в рамките на елемента SELECT.

\..........Синтаксис

<OPTION
    SELECTED
    VALUE="стойност">
.....
</OPTION>

\..........Атрибути

Атрибут Описание
SELECTED Задава избиране на опцията, когато бланката се зареди.
VALUE="стойност" Това е стойността на елемента SELECT след като бланката се изпрати. Чрез нея се разбира коя опция е избрал потребителя. Ако не се използва атрибута VALUE стойността е съдържанието на елемента OPTION.

\..........Подходящи примери

За използването на атрибутите на елемента OPTION, разгледайте пример 2
Go to Top


6. Елемент TEXTAREA.

\..........Описание

Елементът TEXTAREA създава входно поле, в което могат да се въвеждат множество редове.
Използва се в рамките на елемента FORM.

\..........Синтаксис

<TEXTAREA
    NAME="име"
    COLS="число"
    ROWS="число">
.....
</TEXTAREA>

\..........Атрибути

Атрибут Описание
NAME="име" Задава име на полето. Атрибутът е задължителен, защото данните се изпращат във вида: име="стойност"
Стойността е въведения в полето текст.
COLS="число" Задава броя на колоните на елемента TEXTAREA.
ROWS="число" Задава броя на редовете на елемента TEXTAREA.

\..........Подходящи примери

За използването на атрибутите на елемента TEXTAREA, разгледайте пример 3
Go to Top


7. Примери.

Изберете пример и се придвижете под текстовото поле, за да видите HTML кода.

Пример 1: Бланка, съдържаща полета създадени чрез елемента INPUT.
Пример 2: Бланка, съдържаща поле създадено чрез елемента SELECT.
Пример 3: Бланка, съдържаща поле създадено чрез елемента TEXTAREA.
Preview
Go to Top