Make your own free website on Tripod.com

УРОК 7: Хипертекстови връзки

  1. Какво е това хипертекст?
  2. Елемент А.
  3. Примери.

1. Какво е това хипертекст?

Хипертекст означава препратка. Web представлява огромен лабиринт от свързани документи, в които са вмъкнати препратки (хипер връзки) към други документи или към други части на същия документ.
Всяка препратка изисква посочване на URI адрес.

Пример за хипертекстови връзки е съдържанието в началото на този урок.

Дали даден текст или изображение е хипервръзка се разбира по превръщането на показалеца на мишката в ръчичка, при придвижване върху текста или изображението.
Go to Top


2. Елемент А.

\..........Описание

Елементът A задава началото на хипертекстова връзка, ако е използван с атрибута HREF.

Елементът A задава края на хипертекстова връзка, ако е използван с атрибута NAME.

И двата атрибута могат да бъдат използвани в един и същ елемент А.

\..........Синтаксис

<A
    HREF="URI"
    NAME="име"
    TARGET="име">
.....
</A>

\..........Атрибути

Атрибут Описание
HREF="URI" Задава началото на хипертекстовата връзка.
NAME="име" Задава края на хипертекстовата връзка.
TARGET="име" Задава името на фрейма, в който да бъде показан документа. Ако няма фрейм с това име документа се зарежда в нов прозорец.
Използват се и някои специални стойности на атрибута TARGET:

_blank отваря документа в нов ненаименован прозорец

_parent отваря документа в родителския прозорец на прозореца, в който се изобразява текущият документ.

_self отваря документа в прозореца, в който се намира избраната връзка.

_top отваря документа в цялата клиентска част на текущият прозорец. Използва се когато искаме документа да бъде изобразен в цялата област на прозореца, а активираната връзка се намира във фрейм.

Забележка: Щракнете тук за повече информация за URI адресите.

\..........Подходящи примери

За използването на атрибутите на елемента A, разгледайте примери 1, 2, 3, 4, 5
Go to Top


3. Примери.

Изберете пример и се придвижете под текстовото поле, за да видите HTML кода.

Пример 1: Хипертекстова връзка към друг документ.
Пример 2: Хипертекстова връзка към друго място в същия документ.
Пример 3: Изображението като хипертекстова връзка.
Пример 4: Промяна на цвета на хипертекстовите връзки.
Пример 5: Изпращане на E-mail.
Preview
Go to Top