Make your own free website on Tripod.com

УРОК 1: Да започнем от начало :)

 1. Какво е това HTML?
 2. Основна структура на HTML документите.
  1. Етикети
  2. Елементи
  3. Атрибути
 3. Елемент HTML.
 4. Елемент HEAD.
 5. Елемент TITLE.
 6. Елемент BODY.
 7. Примери.


1. Какво е това HTML?

HTML (Hyper Text Markup Language) е описателен език, който се използва за създаване на хипертекстови (хипермедийни) Web документи.
Go to Top


2. Основна структура на HTML документите.

Всеки HTML документ има следната структура:

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Заглавие на документа </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
Съдържание на документа.
</BODY>
</HTML>

Go to Top

2a. Етикети

Go to Top

2b. Елементи

Go to Top

3c. Атрибути

<BODY BGCOLOR="black" TEXT="yellow">

Go to Top


3. Елемент HTML.

\..........Описание

Началният етикет <HTML> се поставя в началото на HTML документа, за да укаже, че в него се използва езикът HTML. Аналогично крайният етикет </HTML> се поставя в края на документа.

\..........Синтаксис

      <HTML>.....</HTML>
Go to Top


4. Елемент HEAD.

\..........Описание

Елементът HEAD съдържа информация за HTML документа, която не се визуализира от браузерите. Разполага се преди елемента BODY.

\..........Синтаксис

      <HEAD>......</HEAD>
Go to Top


5. Елемент TITLE.

\..........Описание

Елементът TITLE съдържа заглавието на HTML документа, което се изобразява в заглавната лента (Title bar) на прозореца на браузера.

Заглавието не трябва да надвишава 60 символа. Например, заглавието на настоящия документ е: HTML Tutorial.

Елементът TITLE се използва в рамките на елемента HEAD.

\..........Синтаксис

      <TITLE>.....</TITLE>
Go to Top6. Елемент BODY.

\..........Описание

Елементът BODY описва основното съдържание (изобразявано от браузерите) на HTML документa.

Поставя се веднага след крайния етикет </HEAD>.

Елементът има атрибути, които позволяват да се задават глобалните характеристики на документите, като цвета на фона, цвета на текста и др.

\..........Синтаксис

<BODY
     TEXT="цвят"
     BGCOLOR="цвят"
     BACKGROUND="URI"
     LINK="цвят"
     ALINK="цвят"
     VLINK="цвят" >
.....
</BODY>

\..........Атрибути

Атрибут Описание
TEXT="цвят" Задава цвета на текста.
BGCOLOR="цвят" Задава цвета на фона на документа.
BACKGROUND="URI" Задава URI на файла с изображението, което трябва да бъде използвано като фон на документа.
LINK="цвят" Задава цвета на "непосетените" хипертекстови връзки.
VLINK="цвят" Задава цвета на "посетените" хипертекстови връзки.
ALINK="цвят" Задава цвета на активната хипервръзка, т.е. тази върху която се щрака в момента.

Забележка: Ако са зададени валидни стойности както на атрибута BGCOLOR, така и на атрибута BACKGROUND, за фон се използва съответното графично изображение.

Щракнете тук за повече информация за URI адресите.

\..........Подходящи примери

За използването на различните атрибути на елемента BODY, разгледайте примери 1, 2, 3, 4.
Go to Top


7. Примери.

Изберете пример и се придвижете под текстовото поле, за да видите HTML кода.

Пример 1: Въвеждане и визуализация на текст.
Пример 2: Промяна на цвета на текста.
Пример 3: Промяна на цвета на фона.
Пример 4: Използване на графичен файл като фон.
Preview
Go to Top