Make your own free website on Tripod.com
3. ПРЕХОДИ

Една от силните страни на езика HTML е възможността за осъществяване на преходи както в рамките на един документ, така и между отделни документи.

3.1. Преход в рамките на един документ

Началната точка на прехода се инициализира с етикета:

<A HREF= "#произволен текст за преход, който не се извежда на екрана"> текст, който се извежда на екрана подчертан и маркиран и се избира с показалеца на мишката при желание за осъществяване на прехода. </A>

Там, където ще се позиционира маркера след осъществяване на прехода се записва етикета:

<A NAME= "същия текст за преход, въведен в предходния етикет"></A>

Този етикет се записва първи в реда, от който започва извеждането на екрана след осъществяване на прехода.

Пример:

В този пример са създадени възможности за преход след избор с ляв бутон на на мишката на един от трите текста (BLUE DANUBE, BLACK SEE, SEMEP), изведени по следния начин на екрана:

При избор на BLUE DANUBE се осъществява преход към друга област от текста, т.е. извежданата информация на екрана започва от точката “punkt1”:

3.2. Преход в друг документ

Една от най-важните възможнасти на WWW е тази за "скок" от една Web- страница в друга Web- страница, използвайки т. нар. хипер- връзки. Най- трудното в този скок е да се намери адреса на мястото, в което да се осъществи прехода. Така става възможно прочитането и на други Web- страници.

За да се специфицира мястото на прехода е необходимо да се знае Web- адреса, към който ще се осъществява прехода.

В мястото, от където ще започва прехода се записва етикета.
<A HREF="Web-адреса на документа, който след прехода ще се изведе на екрана">маркиран и подчертан текст, след избирането на който се осъществява прехода </A>

Пример:

<A HREF= "http://www.tcp.co.uk/green.html">GREEN</A>

Текстът GREEN ще се извежда подчертан и маркиран, а след избирането му с показалеца на мишката, ще се извежда съдържанието на файла, чийто адрес е посочен.

Ако файлът, чието съдържание трябва да се изведе в края на прехода е записан в текущата директория, то в етикета се записва само името му.

Пример:

На екрана се извежда:

При избор с ляв бутон на мишката на реда с текст Blue Danube на екрана се извежда съдържанието на файла Blue Danube. Аналогично е действието при избор и на останалите редове.

Ако файловете не са в текущата директория и извеждането не започва от началото на документа, а от произволен ред, то в изходния документ в точката за начало на прехода трябва да се запише:

<A HREF= "FILE:///C|/D1/D2/FILE#punkt">текст за връзка</A>

Тук C e твърдия диск; D1,D2 са поддиректории, FILE е името на файла, а punkt е името на произволно избрана точка от файла, от която ще започне извеждането на екрана в края на прехода.

В реда, от който ще започне извеждането на екрана на файла FILE се записва етикета <A NAME= "punkt"></A>

3.3. Изпращане на ел. поща от Web- страница.

Ако желаете да предоставите възможността читателят на Web- страницата ви да комуникира с вас чрез електронна поща, трябва да запишете етикета:

<A HREF= "mailto: E-mail address"> произволен текст, който ще се изведе маркиран и подчертан и след избирането му с показалеца на мишката от читателя на Web- страницата, ще му се предостави възможността да изпрати до вас писмо със средствата на ел. поща </A>

Пример:

На екрана ще се изведе:

След избор с ляв бутон на мишката на подчертания текст се извежда прозорец за въвеждане на текста на писмото, което вие сте изявили желание за изпратите. Процедурата по изпращането му завършва с избор на бутон SEND.

- край на 3 част -