Make your own free website on Tripod.com
2. ТАБЛИЦИ

Таблиците се използват не само за подходящо представяне на данни, но и за естетично извеждане на екрана на графики, текст, адреси и др. Последните се извеждат в избрани клетки от таблица с посочен предварително брой на редовете и колоните.

Таблицата се дефинира с няколко етикета, но само етикетите <TABLE> и </TABLE> определят началото и края на една таблица.

С етикетите  <TR> и </TR> се определя началото и края на всеки ред в таблицата, а с <TD> и </TD> се определя началото и края на нова колона от даден ред. В примера по- долу се определят два реда и по три колони на всеки ред.

Както вече споменахме, с <BR> се определя началото на нов ред. Ето защо в примера във всяка клетка от таблицата ще се извежда текст на два реда.

Пример:

Резултатът е:

Както се вижда от резултата разделителните линии в таблицата не се извеждат.
Ако се добави ключовата дума BORDER те ще са видими на екрана.

Пример:

Резултат:
Непосредствено след етикета <TABLE> се въвежда заглавието на таблицата, оградено с етикетите <CAPTION> и </CAPTION>.
Възможно е добавяне на служебната дума ALIGN за указване на мястото на извеждания текст на реда.

Пример:

С етикета <CAPTION ALIGN=top> се определя горна позиция на текста в реда.
Резултатът е:

Със служебнате думи middle или bottom е възможно да се определи мястото на текста да бъде в средата или в долната част на реда.
С отделни етикети се дефинират заглавията на колоните. Редовете се ограждат с етикетите  <TR> и </TR>.

Ако се добави в етикета <TR> служебната дума ALIGN = с възможни стойности left, center или right може да се определи подравняването на текста в реда.  Форматът е: <TR ALIGN = ключова дума>

Възможните стойности на ключовата дума са:
left - ляво подравняване
center - сентриране
right - дясно подравняване
И тук във всеки ред се дефинира броя на колоните, като всяка колона се огражда с етикетите <TD> и </TD>.

Пример:

Резултатът е:

Вижда се, че текста в първия ред е дясно подравнен, а на втория- ляво подравнен.

- край на 2 част -