Make your own free website on Tripod.com
1. ТЕКСТ
1.1. Заглавие в прозореца на Windows
/ Title /
Служи за въвеждане на наименованието на web-страницата и е много полезен етикет застото:
- визуализира наименованието в заглавния ред на прозореца на браузера при зареждане на дадена web- страница;
- когато някой запише даден URL посредством "bookmarks"- менюто на използвания браузер, съответното наименование, създадено с <TITLE> се появява в bookmarks- списъка, което е много удобно за по- късно лесно идентифициране на web- страницата.
Изискването е то да се огради с тагове по следния начин:
<TITLE> заглавие <TITLE>
Препоръчва се въвеждането на заглавието да стане непосредствено след тага <HTML> в началото на документа.

Пример:
1.2. Заглавия в документа (web- страницата)
/ Headings /
За ограждането им  се използват отварящите етикети от <H1> до <H6> и съответните затварящи етикети от </H1> до </H6>. Номерът след буквата Н определя големината на буквите ( Н1 се използва за извеждане на буквите с най-голям размер ), но не и шрифта. Броят на заглавията в документа е неограничен.

Пример:

Резултатът е следната Web- страница:

1.3. Параграф

Всеки нов абзац в документа е желателно да започва с тага <P>. Възможно е допълнително указване на мястото на текста с етикета <P>, последван от думата ALIGN и съответните значения, определящи позицията на текста:
Left - ляво подравняване;
Right - дясно подравняване;
Center - центриране;
Justify - двустранно подравняване.

Използва се следния формат:

<P ALIGN= позиция на текста>

Пример:

Етикетът Н1 определя първо ниво за заглавие (с най- голям размер на буквите), етикетът Н2 - второ ниво за заглавие. Етикетът <P ALIGN = “Left”> определя ляво подравняване на последващия го етикет.

Резултатът е:

1.4. Допълнително форматиране на текст
1.4.1. Стил на извеждания текст
Стила на извеждания текст може да се промени ако се огради с някои от етикетите:
<B> </B> (двойна плътност)
<I> </I> (италик, наклонен)
<U> </U> (подчертан)

Пример:

Резултатът е:

1.4.2. Празен ред

След етикета <BR> текста се извежда на нов ред.
С този етикет се оставя и празен ред във Web- страницата.

1.4.3. Размер на шрифта

Допълнително изменение на размера на извеждания текст е възможно с използване на етикетите

<FONT SIZE = число> произволен текст </FONT>

Числото е от 7 (най-големи букви) до 1 (най-малки букви).

Пример:

Резултат:

1.4.4. Преформатиран текст

Текст, който е ограден от етикетите:

<PRE>

</PRE>

се извежда по същия начин, както е въведен и разположен в редактора.

Пример:

Резултат:

1.4.5. Цвят на фон и текст

С таговете <BODY> и </BODY> се определя началото и края на тялото на документа. В рамките на този етикет се използват ключовите думи:

BGCOLOUR= - код за цвят за определяне на цвета на фона на екрана.
и
TEXT= - код за цвят за определяне на цвета на извеждания текст на екрана.

Използва се следния формат:

<BODY BGCOLOR = “код за цвят” TEXT = “код за цвят”>

Основните цветове имат следните кодове:
#ffffff бял
#000000 черен
#00ff00 зелен
#ffooff червен
#0000ff син
#ffff00 жълт
#ffooff виолет

1.6. Адрес

В края на дадена Web-страница обикновено се включва адрес. Записването може да стане с етикет <ADDRESS> и </ADDRESS>. Адресът се извежда в стил Italic (наклонен).

Пример:

Резултат:

1.7. Списъци

Всеки списък може да се огради с етикети, които определят типа на списъка.

Етикетите:

<UL> </UL> определят начало и край на неномериран списък.

<OL> </OL> определят начало и край на номериран списък.

В списъка всеки ред започва с тага <LI>.

В неномерирания списък може да се добави ключовата дума

TYPE = ключова дума за уточняване на вида на извеждания знак в началото на всеки нов ред от списъка. Ключовата дума може да бъде например square (квадрат), circle (кръг) и др.

В номерирания списък може да се добави ключовата дума

START = число за посочване на номера, от който да започне броенето в списъка.

Пример:

С етикета <UL TYPE = square> се определя всеки ред от неномерирания списък да започва с квадрат.

Етикетът <LI> определя начало на нов ред от списъка.

Резултатът е:

Пример:

В този пример се използва отново етикет
<UL TYPE = circle> за неномериран списък, но всеки ред започва с кръгче.

Резултатът е:

Съществуват и други възможности за фиксиране на всеки ред от неномерирания списък.

Пример:

В този пример чрез етикета <OL START=4> се определя използването на номериран списък и се указва номерирането да започва от 4.
Резултатът е:
- край на 1 част -