Make your own free website on Tripod.com

Задачи

 1. Как се създават HTML файлове?
 2. Задача 1.
 3. Задача 2.
 4. Задача 3.
 5. Задание за курсова работа.

1. Как се създават HTML файлове?

HTML файлове могат да се създават с помощта на всеки текстов редактор, но при съхранение трябва да им се зададе едно от двете разширения .htm или .html

---> Стартирайте текстовия редактор (напр. Notepad, Wordpad) и въведете HTML кода.

---> Съхранете файла на диска (Save), с едно от горепосочените разширения.

---> Стартирайте браузера и заредете файла в него.

---> За да се наблюдават резултатите при направа на промени в HTML кода, файлът трябва да се съхранява на диска преди всяко показване в прозореца на браузера.

---> За да се актуализира файла в прозореца на браузера, трябва да се избира бутон Reload.
Go to Top


Задача 1.

(Да се изпълни след Урок 3.)

Да се създаде HTML документ с име letter.htm, който да изглежда по следния начин:


Указания:

 1. Да се зададе: цвят на фона #F5E4F9, цвят на текста black.


 2. Текстът да се изобрази в шрифт Times New Roman, големина 4.


 3. Текстът "До Директора..." да се подравни в дясно. За да започват трите реда от една и съща позиция, трябва да се изравнят дължините на текстовете, чрез въвеждане на празни интервали, където е необходимо. Тъй като браузерите изобразяват поредица от интервали само като един интервал, трябва да се използва специалният знак за интервал:  


 4. Думата "МОЛБА" да се изобрази в стандартен H1 формат и с цвят #9E408B.


 5. Хоризонталната линия да е с ширина 30% от ширината на прозореца и дебелина 3.
Go to Top


Задача 2.

(Да се изпълни след Урок 6.)

Да се създаде HTML документ с име pmg3.htm, който да изглежда по следния начин:


Указания:

 1. Да се зададе: цвят на фона white, цвят на текста black.


 2. Текстът да се изобрази в шрифт Arial, големина 4.


 3. Текстът и изображението gerb.gif да се разположат по показания начин с помощта на таблица. Придвижете мишката върху горната картинка, за да видите как са оформени клетките на таблицата.


 4. Тъмно-синята ивица да се получи като клетка от таблицата, разположена върху 2 колони и съдържаща поне един символ изписан с цвета на фона на клетката.


 5. Думите "Адрес" и "E-mail" да се изобразят с наклонен шрифт.


 6. Думата "История" да се изобрази с големина 5 и с червен цвят.


Go to Top


Задача 3.

(Да се изпълни след Урок 7.)

Да се създаде HTML документ с име first.htm, който да изглежда по следния начин:


Указания:

 1. Да се зададе: цвят на фона lightyellow, цвят на текста black, цвят на хипертекстовите връзки blue.


 2. Текстът да се изобрази в шрифт Arial, големина 4.


 3. Заглавието да се изобрази в стандартен H2 формат и с червен цвят.


 4. Хоризонталната линия да е с ширина 100% от ширината на прозореца и дебелина 3.


 5. Да се вмъкне изображението computer.gif с размери: 25% ширина и 45% височина от съответните размери на прозореца и да се разположи спрямо текста по показания начин.


 6. Текстът http://www.hottelephone.com да бъде хипертекстова връзка към http://www.hottelephone.com


 7. Изображението next.gif (с непроменени размери) да бъде хипертекстова връзка към файла second.htm


 8. Файловете computer.gif, next.gif и second.htm се намират в директорията, в която е инсталиран този HTML самоучител. (Напр. c:\html\tutorial)
Go to Top


Задание за курсова работа.

\..........Вариант I (Максимална оценка 5)

 1. Да се създаде малък web site, който да съдържа поне 4 HTML документа.


 2. Документите да съдържат текст и изображения.


 3. Единият от документите да е основен (портален), т. е. документ накратко представящ целия web site и осъществяващ хипертекстови връзки към останалите документи.


 4. Всички документи да съдържат обратна хипертекстова връзка към основния.


 5. Информацията в HTML документите да бъде подредена с помощта на таблици.


 6. Да има възможност от някой от документите да се изпраща E-mail до автора.

\..........Вариант II (Максимална оценка 6)

 1. Да се създаде малък web site, който да съдържа поне 5 HTML документа.


 2. Единият от документите да разделя прозореца на 2 фрейма.


 3. В единия от фреймите да се зарежда т. нар. основен (портален) документ, т. е. документ накратко представящ целия web site и осъществяващ хипертекстови връзки към останалите документи.


 4. Във втория фрейм първоначално да се зарежда някой от останалите документи, а след това документа съответстващ на избраната хипертекстова връзка от основния документ.


 5. Всички документи, с излючение на този, който разделя прозореца на фрейми, да съдържат текст и изображения.


 6. Информацията в тях да бъде подредена с помощта на таблици.


 7. Да има възможност от някой от документите да се изпраща коментар до автора.
Go to Top