Make your own free website on Tripod.com

УРОК 4: Списъци

  1. Какво е това списък?
  2. Елемент OL (Ordered List). Подреден списък.
  3. Елемент UL (Unordered List). Неподреден списък.
  4. Елемент LI (List Item). Елемент на списък.
  5. Примери.

1. Какво е това списък?.

Списъкът представлява подреден набор от елементи, например:

Един списък може да съдържа неограничен брой подсписъци.
Go to Top


2. Елемент OL (Ordered List). Подреден списък.

\..........Описание

Елементът OL създава подреден (номериран) списък. Всеки елемент на списъка трябва да се съдържа в елемент LI.

\..........Синтаксис

<OL
     START="число"
     TYPE="A"|"a"|"I"|"i"|"1">
.....
</OL>

\..........Атрибути

Атрибут Описание
START="число" Задава номера, от който започва списъка.
TYPE= "A"
"a"
"I"
"i"
"1"
Задава типа на номерацията.

A - главни букви;
a - малки букви;
I - големи римски числа;
i - малки римски числа;
1 - цели числа. Използва се по подразбиране.

\..........Подходящи примери

За използването на елемента OL, разгледайте пример 1. Go to Top


3. Елемент UL (Unordered List). Неподреден списък.

\..........Описание

Елементът UL създава неподреден (неномериран) списък. Всеки елемент на списъка трябва да се съдържа в елемент LI.

\..........Синтаксис

<UL TYPE="disc"|"circle"|square">
.....
</UL>

\..........Атрибути

Атрибут Описание
TYPE= "disc"
"circle"
"square"
Задава вида на символа пред елементите на списъка.
  • disc - запълнена окръжност;
  • circle - окръжност;
  • square - квадрат;

\..........Подходящи примери

За използването на елемента UL, разгледайте пример 2.
Go to Top


4. Елемент LI (List Item). Елемент на списък.

Елементът LI създава елемент от подреден или неподреден списък.

\..........Синтаксис

<LI
     TYPE="disc"|"circle"|"square"|"A"|"a"|"I"|"i"|"1"
     VALUE="число" >
.....
</LI>


Елементът LI не изисква задължително краен етикет.

\..........Атрибути

Атрибут Описание
TYPE= "disc"
"circle"
"square"
"A"
"a"
"I"
"i"
"1"
Задава вида на символа или номерацията, който може да се различава от тази на останалите елементи:

disc - запълнена окръжност;
circle - окръжност;
square - квадрат;
A - главни букви;
a - малки букви;
I - големи римски числа;
i - малки римски числа;
1 - цели числа.
VALUE="число" Задава началния номер за подредени списъци и е валиден само за тях. Атрибута VALUE дава възможност да се промени реда на номерацията зададена от атрибута START на елемента OL.

\..........Подходящи примери

За използването на елемента LI, разгледайте примери 1, 2.
Go to Top


5. Примери.

Изберете пример и се придвижете под текстовото поле, за да видите HTML кода.

Пример 1: Създаване на номериран списък.
Пример 2: Създаване на неномериран списък.
Preview
Go to Top