Make your own free website on Tripod.com

УРОК 3: Шрифтове. Линии

  1. Браузерът и шрифтовете.
  2. Елемент BASEFONT.
  3. Елемент FONT.
  4. Елемент HR (Horizontal Rule).
  5. Примери.

1. Браузерът и шрифтовете.

Ако създателите на Web страници не променят характеристиките на шрифтовете, текста се изобразява с вид, размер и цвят на шрифта зададени от потребителите при настройка на техния браузер.
Go to Top


2. Елемент BASEFONT

\..........Описание

Елементът BASEFONT задава стойността на основния размер на шрифта. Браузерът добавя относителните стойности за размера на шрифта (задавани чрез атрибута SIZE на елемента FONT) към основния размер на шрифта. Ако BASEFONT не се използва, за основен размер на шрифта се счита зададения при настройването на браузера. Размерът на основният шрифт може да се променя нееднократно.

\..........Синтаксис

<BASEFONT SIZE="число">

BASEFONT няма краен етикет.

\..........Атрибути

Атрибут Описание
SIZE="число" Задава основния размер на шрифта.
Допустими са стойности от 1 до 7 (по подразбиране 3).

\..........Подходящи примери

За използването на елемента BASEFONT, разгледайте пример 1. Go to Top


3. Елемент FONT

\..........Описание

Елементът FONT задава цвета, размерите и вида на шрифта.

\..........Синтаксис

<FONT
     COLOR="цвят"
     FACE="шрифт"
     SIZE="размер">
.....
</FONT>

\..........Атрибути

Атрибут Описание
COLOR="цвят" Задава цвета на шрифта.
FACE="шрифт" Задава шрифт или списък от шрифтове.
SIZE="размер" Задава размера на шрифта. Размера може да бъде:

число от 1 до 7 (абсолютен размер, напр. SIZE=6)
-ИЛИ-
число предшествано от символа + или - (относителен размер, напр. SIZE="+3" или SIZE="-2").

Забележка: Когато на атрибута FACE се зададе списък от шрифтове, за разделител на елементите на списъка се използва запетая, например:

FACE="Verdana,Impact,Arial".

При списък от шрифтове, браузерът изобразява текста с първия шрифт, който е валиден. (Валиден е всеки инсталиран на компютъра шрифт.) Ако никой от указаните шрифтове не е валиден, се използва шрифта зададен при настройване на браузера.

\..........Подходящи примери

За използването на атрибутите на елемента FONT, разгледайте пример 2. Go to Top


4. Елемент HR (Horizontal Rule).

\..........Описание

Елементът HR задава изчертаване на хоризонтална линия.

\..........Синтаксис

<HR
     ALIGN="left"|"center|"right"
     SIZE="число"
     WIDTH="процент"
     NOSHADE>


Елементът HR няма краен етикет.

\..........Атрибути

Атрибут Описание
ALIGN= "left"
"center"
"right"
Задава хоризонталното разположение на линията.

left - ляво подравняване;

center - центриране. Използва се по подразбиране;

right - дясно подравняване.
SIZE="число" Задава дебелината на линията в пиксели.
WIDTH="процент" Задава ширината на линията в проценти от ширината на прозореца на браузера.
NOSHADE Задава запълване на линията.

\..........Подходящи примери

За използването на атрибутите на елемента HR, разгледайте пример 3. Go to Top


5. Примери

Изберете пример и се придвижете под текстовото поле, за да видите HTML кода.

Пример 1: Използване на BASEFONT.
Пример 2: Промяна на цвета, размера и вида на шрифта.
Пример 3: Начертаване на хоризонтална линия.
Preview
Go to Top