Make your own free website on Tripod.com

УРОК 2: Форматиране на текст

  1. Елемент BR (Line Break).
  2. Елемент P (Paragraph).
  3. Елементи H1, H2, H3, H4, H5, H6 (Headings).
  4. Елемент B (Boldface).
  5. Елемент I (Italic).
  6. Елемент U (Underlined).
  7. Елемент PRE (Preformatted Text).
  8. Елемент CENTER.
  9. Примери.


1. Елемент BR (Line Break).

\..........Описание

Елементът BR предизвиква прекъсване на реда.
Използването на елемента BR се налага от факта, че браузерите не разпознават клавиша ENTER като знак за изобразяване на следващото го съдържание на нов ред.

\..........Синтаксис

   <BR>
Елементът BR е един от малкото, които нямат краен етикет.

\..........Подходящи примери

За използването на елемента BR, разгледайте пример 1. Go to Top


2. Елемент P (Paragraph).

\..........Описание

Елементът P оформя съдържащия се в него текст като параграф, т.е. предизвиква въвеждане на празен ред преди и след текста.

\..........Синтаксис

<P ALIGN="left"|"center"|"right">
.....
</P>


Елементът P не изисква задължително краен етикет, когато параграфа е следван от друг параграф. Ако </P> не се използва, след параграфа не се оставя празен ред.

\..........Атрибути

Атрибут Описание
ALIGN= "left"
"center"
"right"
Задава хоризонталното разположение на текста на параграфа.

left - ляво подравняване. Използва се по подразбиране;

center - центриране;

right - дясно подравняване.

\..........Подходящи примери

За използването на елемента P, разгледайте примери 2, 3.
Go to Top


3. Елементи H1, H2, H3, H4, H5, H6 (Headings).

\..........Описание

Елементите H1, H2, H3, H4, H5, H6 , наричани общо Headings променят размера на шрифта на изобразявания текст. Елементът H1 задава най-голям шрифт, а елементът H6 най-малък. Текстът в елементите Headings се изобразява, освен това, удебелен и на нов ред.

\..........Синтаксис

<H1 ALIGN="left"|"center"|"right">
.....
</H1>
<H2 ALIGN="left"|"center"|"right">
.....
</H2>
<H3 ALIGN="left"|"center"|"right">
.....
</H3>
<H4 ALIGN="left"|"center"|"right">
.....
</H4>
<H5 ALIGN="left"|"center"|"right">
.....
</H5>
<H6 ALIGN="left"|"center"|"right">
.....
</H6>

\..........Атрибути

Атрибут Описание
ALIGN= "left"
"center"
"right"
Задава хоризонталното разположение на текста в елемент Heading.

left - ляво подравняване. Използва се по подразбиране;

center - центриране;

right - дясно подравняване.

\..........Подходящи примери

За използването на елементите H1-H6, разгледайте пример 4.
Go to Top


4. Елемент B (Boldface).

\..........Описание

Елементът B задава удебеляване на съдържащия се в него текст.

\..........Синтаксис

<B>.....</B>

\..........Подходящи примери

За използването на елемента B, разгледайте пример 5.
Go to Top


5. Елемент I (Italic).

\..........Описание

Елементът I задава изписване на съдържащия се в него текст с курсив (наклонен шрифт).

\..........Синтаксис

<I>.....</I>

\..........Подходящи примери

За използването на елемента I, разгледайте пример 5.
Go to Top


6. Елемент U (Underlined).

\..........Описание

Елементът U задава подчертаване на съдържащия се в него текст.

\..........Синтаксис

<U>.....</U>

\..........Подходящи примери

За използването на елемента U, разгледайте пример 5.
Go to Top


7. Елемент PRE (Preformatted Text).

\..........Описание

Текста съдържащ се в елемента PRE се изобразява по начина, по който е написан. Ако има преминаване на нов ред с ENTER, в този случай браузерите ще го зачетат.

\..........Синтаксис

<PRE>.....</PRE>

\..........Подходящи примери

За използването на елемента PRE, разгледайте пример 6.
Go to Top


8. Елемент CENTER.

\..........Описание

Елементът CENTER задава хоризонтално центриране на текста, съдържащ се в него.

\..........Синтаксис

<CENTER>.....</CENTER>

\..........Подходящи примери

За използването на елемента CENTER, разгледайте пример 7.
Go to Top


9. Примери.

Изберете пример и се придвижете под текстовото поле, за да видите HTML кода.

Пример 1: Преминаване на нов ред с BR.
Пример 2: Начало на нов параграф с P.
Пример 3: Подравняване на параграфи.
Пример 4: Стандартно форматирани текстове (H1-H6).
Пример 5: Удебеляване, накланяне и подчертаване на текст.
Пример 6: Подреждане на текст чрез елемента PRE.
Пример 7: Центриране на текст чрез елемента CENTER.
Preview
Go to Top