Make your own free website on Tripod.com

Таблица на основните цветове

Цветовете могат да бъдат задавани с английското им наименование или с шестнайстична RGB стойност.

Имената на основните цветове са:

  aqua   navy
  black   olive
  blue   purple
  fuchsia   red
  gray   silver
  green   teal
  lime   white
  maroon   yellow

Забележка:
Някои от основните цветове могат да бъдат задавани с нюанси, чрез прибавяне на light или dark пред името на цвета.
Напр. lightyellow, darkyellow, lightgreen, darkgreen и т.н.

Цветът може да бъде зададен и в RGB формат. Според този формат всеки цвят има червена (Red), зелена (Green) и синя (Blue) съставяща. Всяка съставяща се представя с двойка шестнайстични числа - от 00 до FF, които отразяват наситеността й. (В десетичен еквивалент това са числата от 0 до 255.) Трите двойки шестнайстични числа, се предхождат от знака #.

Примери:
black="#000000"
white="#FFFFFF"
red="#FF0000"
green="#00FF00"
blue="#0000FF"